9. prosinec 2019    
Pavel Žáček

Málo nebo hodně? K odborné produkci ÚSTR


Nedávno jsem v rozhlase dostal otázku, jaký byl přínos Ústavu pro studium totalitních režimů (ÚSTR) české historiografii v prvních – doufejme – pěti letech jeho existence. Protože jsem neměl k dispozici žádná podrobnější data, kromě veřejně prezentovaných celkových čísel, omezil jsem se na odpověď vyzdvihující důležitost témat, o která ÚSTR – společně s Archivem bezpečnostních složek (ABS) – obohatil veřejný diskurz o naší totalitní minulosti, v kontextu působení obdobných institucí existujících ve střední a východní Evropě.

I s ohledem na účelovou bagatelizaci odborných výsledků úseku zkoumání činnosti totalitních režimů ÚSTR jsem svou pozornost soustředil na analýzu „tvrdých“ dat, která jsou k dispozici na jeho webové stránce, případně ve výročních zprávách[3], a to ve srovnání s oficiálními údaji konkurenčního historického pracoviště. Předem upozorňuji, že rozsah článku neumožňuje komparaci kvalitativní či obsahovou, která by jistě byla nesmírně zajímavá, případně porovnání vynaložených nákladů (přestože údaje o finančních prostředcích ÚSTR by k dispozici byly). Pro někoho možná překvapivý výsledek však osobně za příliš překvapivý nepovažuji. Vysvětlí nám leccos ze současných událostí.

Pro lepší přehlednost jsem z celkového počtu 120 neperiodických i periodických publikací vydaných či spoluvydaných ÚSTR vyloučil všechny katalogy výstav (včetně digitálního katalogu), katalogy publikací ÚSTR, výuková DVD, webové antologie i informační brožuru o ÚSTR i ABS. Uvedeny nejsou ani výstupy z webových projektů.

ÚSTR až dosud vydal 59 neperiodických odborných publikací. Podle webové prezentace edičního odboru ÚSTR to bylo konkrétně 26 monografií (včetně jedné anglické verze), 20 sborníků a kolektivních monografií (včetně dvou anglických publikací, jedné polské a jedné česko-anglické), 4 memoáry (vzpomínky), 7 edicí dokumentů (včetně jedné česko-ruské verze), jedna metodická příručka a jeden komiks. Z tohoto počtu 7 monografií, 5 sborníků (kolektivních monografií), 2 memoáry jedna edice a jeden komiks byly vydány ve spolupráci s koeditorem či koeditory (tj. 27,1 %); třináct publikací připravili externisté (včetně dvou z pera zaměstnance ABS, resp. sborníků vysokoškolských prací).

V prvním roce existence ÚSTR, přesněji od srpna 2008, bylo vydáno celkem 7 odborných publikací, v roce 2009 již 14, v krizovém roce 2010 pak 10, v následujícím roce 11, v roce 2012 13 a v letošním zatím 4.[5] Vydání dalších 3 publikací podpořil ÚSTR finančně (po jedné v letech 2008, 2009 a 2011).

Na základě webového soupisu titulů, po vyloučení publikací vydaných jinými vydavateli, lze konstatovat, že Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v.v.i. (ÚSD) ve stejné době, tj. v letech 2008–2012, vydal celkem 39 srovnatelných publikací, konkrétně 14 sborníků (kolektivních monografií), 9 monografií, 5 edicí dokumentů, po dvou vzpomínkách, teoreticko-metodologických publikacích a studijních materiálech, jedny životopisné rozhovory, elektronický sborník a zprávu o výsledcích dokumentačního projektu. Dvanáct z těchto publikací bylo vydáno ve spolupráci s dalším vydavatelem (tj. 30,76 %); minimálně u osmi z nich nebyli autory zaměstnanci ÚSD.

Neméně úctyhodný je i přehled odborných studií a článků, případně editovaných dokumentů ÚSTR coby výstupů z jednotlivých badatelských, dokumentačních či vzdělávacích projektů, otištěných v periodických publikacích ÚSTR, případně Sborníku Archivu bezpečnostních složek. Celkově bylo vydáno dvaadvacet čísel čtvrtletní revue Paměť a dějiny, obsahujících 245 odborných textů (192 studií a článků, 24 edicí dokumentů a 29 rozhovorů), z nichž 47 napsali externisté (19,2 %).[8] Od roku 2009 navíc ÚSTR vytiskl sedm čísel odborného časopisu Securitas Imperii, ve kterém bylo publikováno 47 odborných textů, včetně 9 edic dokumentů a jednoho rozhovoru (22,5 % z nich sepsali externisté).

V osmi sbornících (kolektivních monografiích) zaměstnanci ÚSTR vydali 46 odborných textů a v pěti výtiscích odborného periodika Sborník Archivu bezpečnostních složek dvě studie, tři dokumenty a zprávu odborné komise. V roce 2009 a 2013 vyšla dvě čísla anglickojazyčného periodika Behind the Iron Courtain, přičemž zejména to druhé přineslo 15 studií, dokumentů a rozhovorů, původně otištěných v revue Paměť a dějiny.[12]

Pro srovnání ÚSD v letech 2008 až 2012 vydal patnáct čísel časopisu Soudobé dějiny, v každém ročníku jedno z nich označené jako dvojčíslo. V těchto pěti ročnících nalezneme 72 článků označených jako studie a eseje (15 z nich autorů z řad ÚSD) a 11 příspěvků z fóra o totalitarismu.

Nevylučuji, že někdo může výše uvedená čísla označit za srovnávání nesrovnatelného, s čímž je možné do určité míry souhlasit. Nesrovnatelná jsou však zejména z toho důvodu, že v případě ÚSTR jde o odborné výstupy nové instituce, vzniklé z ničeho na zelené louce, kdežto u ÚSD by mělo jít o produkci zavedené historické instituce zřízené v rámci Akademie věd před více než dvaceti lety.

Uvedená data, i porovnání s ÚSD, mi umožňují konstatovat, že ÚSTR i přes různé dětské nemoci (a minimální fluktuaci) plnil své úkoly stanovené mu zákonem v míře maximálně možné. Poctivě, kvalifikovaně a systematicky se snažil zaplňovat „bílá místa“, vzniklá v oblasti zkoumání totalitních režimů po roce 1989 nečinností českých historických pracovišť.

Všechny články autora
Hlasovali byste pro povinnou volební účast?

Fatal error: Uncaught Error: Call to undefined function curl_setopt_array() in /media/DataGalactica/data/web/ucho24.cz/www/core/classes/_new/Piwik/PiwikTracker.php:946 Stack trace: #0 /media/DataGalactica/data/web/ucho24.cz/www/core/classes/_new/Piwik/PiwikTracker.php(353): PiwikTracker->sendRequest('http://www.ucho...') #1 /media/DataGalactica/data/web/ucho24.cz/www/core/classes/_new/Piwik/Piwik.class.php(142): PiwikTracker->doTrackPageView('') #2 /media/DataGalactica/data/web/ucho24.cz/www/core/classes/_new/Piwik/Piwik.class.php(101): TPiwik->track() #3 /media/DataGalactica/data/web/ucho24.cz/www/core/classes/_new/Event/Events.class.php(542) : eval()'d code(3): TPiwik->onShutdown() #4 /media/DataGalactica/data/web/ucho24.cz/www/core/classes/_new/Event/Events.class.php(729): event_onShutdown_aadb4b78_2bea_4b57_903b_709b939f0390('...', NULL) #5 /media/DataGalactica/data/web/ucho24.cz/www/core/classes/_new/Core/show.php(1206): TEvents->runEvents('onShutdown', Array, 'html') #6 /media/DataGalactica/data/web/u in /media/DataGalactica/data/web/ucho24.cz/www/core/classes/_new/Piwik/PiwikTracker.php on line 946